Posts

Prosperitatea materială în creștinism

Este în instinctul uman dorința de a avea bunuri materiale și de a avea cât mai multe lucruri bune. Dumnezeu I-a spus lui Adam: " creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul " - Geneza 1:28. Totuși datorită păcatului acest instinct lăsat de Dumnezeu, acela de a avea în proprietate diverse lucruri, a fost pervertit și simpla nevoie a fost înlocuită de lăcomie , iubire de bani, dorința de faimă, egoism, etc. În Noul Testament Domnul Hristos ne-a spus: Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: "Ce vom mânca?" sau: "Ce vom bea?" sau: "Cu ce ne vom îmbrăca?" Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra .   Matei 6:31-33 Astfel deci în Noul Legământ avem promisiunea că Tatăl Ceresc se îngrijește de nevoile noastre fundamentale: (Mâncare, băutură, îmbrăcăminte). Cu toate acestea de cele mai mul

Pacea Lui Hristos în inima credinciosului

Cu siguranță că în zilele noastre a avea pace în suflet este o utopie. Din contră cei mai mulți oameni experimentează stări de anxietate, de panică, ducând o viață plină de exces și foarte mult stress. Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea . Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Totuși creștinilor credincioși li s-a promis pace . Nu pacea precum o dau oamenii, și pacea adevărată: pacea Lui Hristos. Însă doar credincioșilor creștini li s-a promis acest lucru. Pacea Lui Hristos nu poate fi înțeleasă, nici trăită decât de un credincioși adevărat care își pune toată credința și nădejdea în mâinile Lui Hristos.

Tatăl nostru care eşti în ceruri - rugăciunea

 Scripturi alese Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;  vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.  Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;  şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;  şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! Matei 6:9-13

Efeseni 6:11-23

Image
Scripturi Alese  11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu , ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui , ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu , ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii . 16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei , cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului , care este Cuvântul lui Dumnezeu . 18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri . Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfin

Stăpânul Absolut

Dumnezeu este creatorul a tot și toate. Tot ce vedem pe pământ și tot ce nu vedem pe pământ, precum și tot ce există în ceruri. Geneza cap.1 și 2. El este dătătorul vieții și El este la cârma tuturor lucrurilor. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui Dumnezeu. Căci stă scris: ." Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați ." Matei 10: 29-30 Și în Sfânta Scriptură se găsesc multe pasaje în care se vorbește clar despre faptul că Dumnezeu este Stăpânul absolut. Ceea ce orice credincios creștin ar trebui să înțeleagă este că Dumnezeu este Suveran. Că nimic bun sau rău nu se întâmplă fără voia Domnului. Orice creștin ar trebui să știe că Dumnezeu creatorul cerului și al pământului (YHWH) a oferit ca jertfă pentru păcatele noastre pe propriul Său Fiu (Yeshua Hamashiach) Isus Hristos. Hristos și-a dat viața de bună voia conform cu planul Lui Dumnezeu Tatăl, plan cr

Efeseni 6:1-10

 1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri , căci este drept. 2. " Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă - 3. "ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ." 4. Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului . 5. Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. 6. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8. căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 9. Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10.

Ce spune Biblia despre Dumnezeirea lui Isus Hristos?

  Romani patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin! Romani 9-5 Filipeni  El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, Filipeni 2:6  Tit aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. Tit 2:13  Evrei El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, Evrei 1:3 pe când Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Evrei 1:8 Coloseni  El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.   Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dr

Efeseni 5:21-33

Epistola către Efeseni Capitolul 5 versuri 21-33  21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. 22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii , El, Mântuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană . 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor . Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. 29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului

Ultima linie de apărare a întregului Pământ

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni . - Matei 5:13 Atacurile susținute și strategiile demonilor au reușit să învingă cele mai multe suflete de pe Pământ. Curând întreg Pământul se va preda, fără ripostă prea mare. Și asta pentru că oamenii habar nu au ce i-au lovit.   I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.  Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat . - Apocalipsa 13:7,8 În această lume suntem obișnuiți să vedem războiul ca o luptă fizică, cu arme fizice. Și câteodată psihologice. Dar nu suntem obișnuiți, și marea majoritate nici nu au auzit de războiul spiritual. Războiul spiritual nu poa

Efeseni 5:12-20

Epistola către Efeseni Capitolul 5 versuri 12-20 12. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14. De aceea zice: " Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina ." 15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. 16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. 17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh . 19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

A venit la ai Săi dar ai Săi au respins pe Mesia

În Biblie stă scris: " A venit la ai săi dar ai săi nu L-au primit ." Ioan 1:11 De ce oare poporul lui Dumnezeu a respins pe Mesia? Toată Scriptura Vechiului Testament vorbește despre Mesia. Poporul Iudeu ar fi trebuit să primească cu brațele deschise pe Fiul Lui Dumnezeu, dar nu a făcut-o. - Din contră s-au lepădat de Hristos. Răspunsul constă în faptul că poporul Iudeu devenise ca lumea. Acceptaseră în viața lor lucrurile lumești, și iubeau lucrurile lumești. Fățărnicia, fariseismul, egoismul, mândria, toate acestea și încă altele împiedică mintea să înțeleagă Adevărul, și împiedică sufletul să primească mesajul lui Dumnezeu. Iudeii deși erau poporul ales al lui Dumnezeu, copii ai Legământului, eu au respins Darul Divin. L-au respins pe Însuși Dătătorul vieții.

Cum de-ai pierdut a ta credință

Cum de-ai pierdut a ta speranță? Cum de iubirea ți-ai răcit? Și ai uitat prin aroganță Cum prima dată L-ai iubit. Gândind trufaș necontenit De pofta firii dirijat, Umblii aiurea rătăcit De patimi grele măcinat. În loc să plângi, să fii smerit Inima să te doară: Căci pe Hristos Cel prea iubit Îl răstignești a doua oară. Întoarce-te cât mai e har! Te-așteaptă cu iubire, O viață vrea să-ți dea în dar: Vino la El cu bucurie!

Trei lucruri pe care un credincios le-ar vrea pe o insulă pustie

Credința  în Dumnezeu (YHWH)  este cel mai frumos lucru pe care un om îl poate experimenta în viața aceasta . - spun acest lucru din perspectiva unui creștin care și-a recăpătat credința.. Unul dintre copiii mei m-au întrebat ce aș vrea să am,  trei lucruri , dacă aș fi blocat pentru o perioadă nedeterminată pe o  insulă pustie . Și am enumerat trei lucruri:  apă  potabilă, ceva de  mâncare  și  Biblia . Voi explica mai jos pe fiecare în parte. Apă potabilă . Apa potabilă poate fi băută, satisfăcând astfel o necesitate umană elementară. De asemenea cu apa ne putem spăla. Mâncare . Hrana este necesară omului pentru supraviețuire. Așa a creat Dumnezeu pe om. Biblia . Sfânta Scriptură (Biblia) reprezintă Cuvântul Lui Dumnezeu. Și ea reprezintă hrană pentru suflet (citirea ei). Vom fi judecați după această Carte. Ei bine cred că acestea trei sunt lucrurile care sunt cu adevărat esențiale pentru un creștin (aluaturi de rugăciune desigur). Și nu doar pe o insulă pustie.

Matei 24:13 cu referinţe

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!    Matei capitolul 24 versetul 13 cu referinţe, trimiteri Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit . Matei 43-13 Referinţe/trimiteri Matei 10:22   Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Marcu 13:13    Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evrei 3:6   Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm. Evrei 3:14   Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, Apocalipasa 2:10    Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii." Citește Biblia! Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ce

Efeseni 5:1-11

Epistola către Efeseni Capitolul 5 versuri 1-11 1. Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 2. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi "ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros - lui Dumnezeu. 3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi , aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire . 5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu . 6. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei. 8. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9. Că

Efeseni 4:25-32

25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul ", pentru că suntem mădulare unii altora. 26. " Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră 27. şi să nu daţi prilej diavolului. 28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării . 31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Vremea sfârșitului și venirea Fiului Lui Dumnezeu

Image
Toți credincioșii adevărați, care cred în promisiunea Scripturii, așteaptă venirea Fiului Lui Dumnezeu. Cum va fi înaintea revenirii Domnului Iar semnele apropiatei veniri sunt prezentate în Biblie. Domnul Hristos a spus în Evanghelia după Matei: Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. Matei 24:37-39 Cum era lumea în vremea lui Noe?  În Geneza Capitolul găsim descrierea: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău . Geneza 6:5 Așadar înaintea venirii Domnului lumea va fi precum în zilele lui Noe, adică toate întocmirile gândurilor lor vor fi spre râu. Ce este acest rău? Păcate desi

Leviticul 18

Leviticul 18 1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2. "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. 4. Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5. Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! 6. Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. 7. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. 8. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. 9. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. 10. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci

Efeseni 4:16-24

Efeseni capitolul 4 versuri 16-24 16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. 17. Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, 18. având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o n

Efeseni 4:8-15

Efeseni 4:8-15 8. De aceea este zis: "S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor." 9. Şi acest: "S-a suit" ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? 10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.